"เสรี วงษ์มณฑา" คุมปฏิรูปสื่อ "สนธิญาณ-หมอทวีศิลป์" ได้คุมด้านที่ถนัด

วานนี้ (16 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2 ) ลงนามท้ายประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯและพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น

ต่อมาประธานกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศบางคนพ้นจากตำแหน่งและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป เสนอให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่นเพิ่ม

จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการเดิมและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกัน จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน

โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ มี 13 คณะ รวมทั้งหมด 185 คน ซึ่งในแต่ละคณะ ปรากฎชื่อบุคคลที่น่าสนใจ ดังนี้

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มี นายเสรี วงษ์มณฑา อดีตแกนนำการชุมนุม กปปส. เป็นประธาน นายสุทธิชัย หยุ่น คนข่าวชื่อดัง อดีตผู้ก่อตั้งเครือเนชั่น ปัจจุบันเป็นนักจัดรายการทีวี และคอลั่มน์นิสต์ประจำมติชนสุดสัปดาห์ ร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ และอดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เป็นกรรมการ เป็นต้น  ข่าวสด

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง นายปกรณ์ ปรียากร เป็นประธาน นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 รวมถึง นายสนธิญาณ ชื่อฤทัยในธรรม อดีตผู้บริหารทีนิวส์ เป็นกรรมการ เป็นต้น

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีต ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 เป็นประธาน

สำหรับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มี นพ.นายอุดม คชินทร เป็นประธาน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เป็นกรรมการ เป็นต้น

 

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวสด ได้ที่เว็บไซต์  www.thenation-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *